ESMH session med hästen Kotten

ESMH

ESMH är ett hästunderstött socialt arbete som bygger på upplevelsebaserad inlärning som kan vara en bra hjälp för barn och ungdomar med självdestruktiva beteenden, i kombination med identitets-och relationsproblematik. Det som i värsta fall kan leda till självmord.

I detta arbete bistår hästen mig som professionell i bemötandet av dessa ungdomar, vilket bidrar till att skapa en trygg relation som är den som bär behandlingsarbetet. Det är den terapeutiska relationen med våra klienter som är den avgörande

Genom att tillsammans studera hästens responser, kan vi öppna upp en dialog om möjliga hypoteser som hjälper ungdomen och mig som professionell, att identifiera våra tankar, känslor och kroppsspråk.

Hästens medverkan kan leda till att vår terapeutiska relation förstärks och kan öppna upp för ökad motivation. Forskning visar att de som inte lyckats bli hjälpta av andra behandlingsformer, och som tappat tilliten, är de som har visat haft mest nytta av hästunderstött socialt arbete.

HÄSTEN är ett utpräglat flykt djur som under miljoner år utvecklat sin genuina känslighet för andras energier, kroppsspråk och känslor. De har förmågan att på flera kilometers avstånd ”känna in” vilken avsikt ett rovdjur har, är det på jakt eller bara på ”genomresa”? Borde hästarna fly eller kan de stå kvar och beta? De är helt autentiska och icke dömande, ett stort djur med fysisk styrka, vänlighet och tålamod. De är av naturen beroende av flocken för sin egen överlevnad och därför fredliga och vänliga. På samma sätt som de reagerar och speglar varandra speglar de också oss. Men de speglar inte den sida vi ”visar” upp utåt, de visar oss vårt autentiska jag. Därför är hästarna de bästa lärare vi kan ha när det gäller att lära sig känna in och förstå budskapet i våra känslor.

HÄSTEN blir nu b/u (barnet/ungdomens) ”spegel”. Coachen som känner sina hästar och ”läser av” dem kan nu få en möjlighet att öppna en dialog och tillsammans med b/u fundera på vad de med sitt kroppsspråk förmedlar till hästen. Ett dåligt mående medför oftast att du själv inte är medveten om vad du sänder ut för signaler till din omgivning. Vilket i sin tur gör det svårt att fungera i sociala samspel med andra människor. Det finns kanske inte längre en medveten kontakt mellan tanke och känsla. Och självkänslan är ofta låg eller obefintlig.

HÄSTEN blir länken mellan b/u och coachen som i sin tur blir en viktig del i behandlings arbetet runt b/u. Empati utvecklas genom den speciella kommunikationen mellan häst och människa som uppstår under samarbete och omhändertagande. Hästarna ger kärlek och värme på ett kravlöst sätt samtidigt som de behåller sin integritet och är gränssättande. De hjälper b/u att utveckla förmågan och hitta känslan av att ta emot kärlek utan krav. Det är svårt att förstå andras känslor om du inte förstår eller är medveten om dina egna. De lär sig att spegla andra och förstå mänsklig medkänsla.

HÄSTEN speglar b/u kroppsspråk, sinnesstämning, energier och känslor och bekräftar på så vis personen när denne får kontakt med sitt autentiska jag och förstår sin känsla. Vilket hjälper till att bygga upp självkänsla och tillit. Hästen blir ett verktyg som hjälper b/u att bli medveten om och förstå sina tankar och känslor. På så sätt kan de på nytt lära sig samspela socialt med andra människor.

ESMH handlar inte om att rida! Det är en upplevelse baserad inlärning som hjälper till att lära in nya sunda beteendemönster. Har dock haft b/u sittande på hästen stillastående och barbacka för att träna sin andning tillsammans med hästen.

MÅLGRUPP

 • Alla som p.g.a av olika anledningar har ett psykiskt dåligt mående och själv vill ha en förändring.

 • Barn och ungdomar som utsatts för fysiska eller psykiska övergrepp eller på andra sätt är traumatiserade, då det inte längre finns någon tillit vare sig till sig själv eller andra människor.

 • Barn och ungdomar med ångest och självskadebeteende.

 • Barn och ungdomar med neuropsykiatriska svårigheter.

MÅLET

 • att bygga upp sin självkänsla och lära sig självkännedom

 • att medvetet kunna sätta gränser.

 • att träna sin känsla för empati och förståelse för andra genom att lära känna sig själv, (har du inte några upplevelser av egna känslor att relatera till är det svårt att förstå andras känslor)

 • att verbalt kunna beskriva sina känslor.

 • att bli medveten om sina tanke-känsla-kroppsspråk mönster.

 • att uppleva att det inre jaget är detsamma som det yttre.

 • att klara av att samspela med andra människor och socialt fungera i olika situationer i samhället.

 • att kognitivt och känslomässigt klara av att skapa och bevara fungerande och sunda relationer.   

FILOSOFI

Förstår vi och kan accepter att kropp och själ är en helhet, kan vi också förstå att mycket kan påverkas utan medicinering.     

VISION

Min önskan är att detta sätt att arbeta ska ses som en tillgång och ett komplement till den psykodynamiska terapin. Jag vill också utbilda andra som har en gedigen känsla för hästen, och vill arbeta med behandling/coaching.

UPPLÄGG AV SESSIONER  

Om psykiskt dåligt mående funnits länge krävs det oftast flera sessioner för att få en förändring. Jag rekommenderar en kombination med ICT.

Alla övningar syftar till att medvetandegöra sambandet mellan barnets/ungdomens egna känslor, tankar och handlingar.

Självklart tar jag även emot vuxna!